امید طاری فرد

افراد مشهور

مجموعه حاضر از سال 1386 شروع به عکاسی شده است، وهنوز در جریان می باشد.