امید طاری فرد

پرتره کار

مجموعه حاضر از سال 1382 شروع به عکاسی شد .و این مجموعه ی  پایان نامه کارشناسی ارائه شد.وهمچنین برگزیده ی بهترین پایان نامه از جشنواره عکس دانشگاه آزاد  شده است.عگسهای این مجموعه هر کدام در محل کار این افراد عکاسی شده است.